Numer projektu Tytuł projektu Opis projektu Lokalizacja Szacunkowe koszty projektu
1 Plac zabaw bez barier projekt ogólnomiejski - doposażenie istniejących już placów zabaw o urządzenia służące integracji osób niepełnosprawnych i dzieci zdrowych. integracja osób niepełnosprawnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu Plac zabaw przy ul. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim oraz na innych możliwych lokalizacjach. 30000 zł za sztukę
2 Siłownia w Parku Poniatowskiego Proponujemy zainstalowanie 10 urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych w północno-wschodniej części Parku Poniatowskiego. Urządzenia (wyszczególnione w załączniku nr 1) zostały starannie wybrane, tak aby wpływały na ogólną sprawność fizyczną i kondycję osób ćwiczących oraz były przeznaczone dla wszystkich osób (kobiet i mężczyzn) w każdym wieku, począwszy od okresu szkolnego. Zaproponowane urządzenia są na wyposażeniu prawie wszystkich siłowni zewnętrznych w Warszawie. Lokalizacja - Park Poniatowskiego. Do zainstalowania i użytkowania urządzeń siłowni wystarczy powierzchnia 120-150 m2. Dokładne rozmieszczenie urządzeń w Parku Poniatowskiego musi być uzgodnione z konserwatorem Parku i specjalistą nadzorującym architekturę zieloną Parku. Koszt zakupu urządzeń, dostawy i zainstalowanie przez firmę produkującą urządzenia z atestami bezpieczeństwa wynosi ok. 30.000,- zł netto
3 Modernizacja chodników wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Żelaznej. Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej z przemysłową częścią miasta oraz rozbudowa istniejącej sieci ścieżek rowerowych. Ul. Żelazna, 97-300 Piotrków Trybunalski, Działki 1/3 Obr. 32 Koszt projektu - 400 000 zł
4 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne w Piotrkowie Trybunalskim (projekt ogólnomiejski) W ramach projektu należałoby dokonać remontu i adaptacji lokalu będącego własnością Miasta do potrzeb chorych z chorobą Alzheimera i innymi otępieniami, a także wyposażyć sale i pracownie w meble i sprzęt niezbędny do opieki i terapii. Program działania placówki mógłby powstać we współpracy z Łódzkim Towarzystwem Alzheimerowskim, które prowadzi taki ośrodek i ma ogromny zasób wiedzy i doświadczenia w opiece nad chorymi na Alzheimera. Dodatkowo Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie mogłoby przeszkolić przyszłych pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Tryb. Przewidywana liczba podopiecznych — 30 osób (w I i II stadium choroby). ŚDS będzie zapewniał niezbędną opiekę i bezpieczeństwo chorym z demencjami, a także kompleksową terapię i rehabilitację. Programy zajęć dla podopiecznych ośrodka koncentrowałyby się na terapii i treningach, które miałyby na celu spowolnienie procesów demencyjnych, jak również poprawę funkcjonowania w tych obszarach, które są podatne na rehabilitację. Prowadzony byłby trening percepcji obejmujący ćwiczenia pamięciowe, zadania poprawiające koncentrację i uwagę oraz trening reminescencyjny skoncentrowany na zdolności do przypominania sobie i porządkowania informacji. Wprowadzony byłby również trening umiejętności społecznych oraz terapia walidacyjna, której zasady służą korygowaniu nieprawidłowych postaw i wzorców funkcjonowania, jak również zwiększają zdolność do radzenia sobie z drobnymi i codziennymi sprawami. Ważną częścią rehabilitacji byłby również trening higieniczny, zwiększający samodzielność podopiecznych. W ramach pobytu dziennego prowadzona byłaby również terapia manualna poprzez różnorodne zajęcia plastyczne, zajęcia świetlicowe, muzykoterapia oraz gimnastyka specjalnie dostosowana do potrzeb i możliwości uczestników . Ponadto byłaby prowadzona psychoterapia i organizowane imprezy integracyjne. W ośrodku udzielane byłyby również porady lekarzy specjalistów i wsparcie psychologiczne dla rodzin i opiekunów chorych. W placówce można by również otworzyć kawiarenkę, w której regularnie mogliby spotykać się opiekunowie chorych na Alzheimera aby się wzajemnie się wspierać i wymieniać doświadczeniami. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Chorych na Alzheimera i inne otępienia zatrudniałby fachową kadrę, a m.in.: lekarza psychiatrę (lub neurologa), psychologa, pielęgniarkę, terapeutów, instruktorów terapii zajęciowej, logopedę, fizjoterapeutę, pracowników socjalnych. W Piotrkowie Tryb. mógłby powstać drugi w województwie łódzkim Środowiskowy Dom Samopomocy dla Chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne. daptacja lokalu będącego własnością Miasta na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne (typ C). Pożądany dogodny dojazd do budynku. Proponowana lokalizacja ul. Wysoka 21. Po przeniesieniu Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Szansa" do nowego budynku, zwolni się lokal, który nadal mógłby służyć osobom niepełnosprawnym, zmarginalizowanym i wykluczonym społecznie, czyli chorym na Alzheimera i inne choroby otępienne. Całkowity koszt projektu 400 000 PLN i związany byłby z remontem lokalu przy ul. Wysokiej 21, który jest obecnie wykorzystywany przez niepełnosprawne dzieci. Możliwa więc jest adaptacja bez pozyskiwania środków zewnętrznych, choć są liczne możliwości (wyżej opisane) aby pozyskać na ten cel dodatkowe środki. Bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 9.12.2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, finansowane byłoby z budżetu państwa. Podopieczni płaciliby tylko za wyżywienie, a najbiedniejsi zwolnieni byliby i z tej opłaty.
5 Tężnia solankowa dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego — projekt ogólnomiejski Przedmiotem projektu jest budowa na terenie Ogrodu Botanicznego przy Parku Poniatowskiego (na terenie należącym do samorządu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego) tężni solankowej o długości min 11 m i wysokości min 3 m. Tężnie — budowle z drewna i gałęzi tarniny zwiększające stężenia soli w solance - służyły w przeszłości do uzyskiwania soli kuchennej, a obecnie służą jako ogromne inhalatoria. Konstrukcja winna być zbudowana z drewna i obłożona gałęziami tarniny. Ukryta wewnątrz pompa winna rozpylać roztwór solanki, która winna być sprowadzana z Zabłocia (Śląskie) gdyż ma największą na świecie zawartość jodu (do 139 mg na litr). Całkowity, przewidywany koszt budowy tężni to kwota około 220 tys. zł, a jej miesięczne utrzymanie wynosić powinno około 2 tys. zł miesięcznie. Wnętrze drewnianej konstrukcji wypełnione będzie wiązkami gałązek tarniny, na które z góry spływać będzie solanka rozbijając się o poszczególne gałązki. Pod tężnią zwykle znajduje się basen do odbioru solanki. Celem całego procesu jest uzyskanie co najmniej 16% (maksymalnie około 27%) roztworu NaCl w wodzie. Proces tężenia mocno uzależniony jest od pogody. Podczas słonecznego i wietrznego dnia parowanie jest najintensywniejsze co daje najlepsze efekty, w dni deszczowe i mgliste tężenie nie następuje prawie w ogóle. W dniach niekorzystnych oraz w nocy odłączany winien być dopływ solanki. Mikroklimat tworzony dzięki solance wspomaga odbudowę i regenerację błony śluzowej górnych dróg oddechowych oraz działa stymulujące pracę układu odpornościowego. Teren Ogrodu Botanicznego przy Parku Poniatowskiego (należący do samorządu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego). Całkowity koszt budowy tężni to 220 tys. zł, a koszt jej utrzymania to około 2 tys. zł miesięcznie.
6 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta, poprzez budowę chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Leśnej. Nasz projekt obejmuje budowę chodnika dla pieszych o długości 400m i szerokości 1,5m wzdłuż całej ulicy Leśnej. Chodnik powinien zostać wykonany z kostki betonowej wraz z obrzeżami na podsypce piaszczysto-cementowej, co zapewni jego trwałość i zapobiegnie niszczeniu przez mrówki oraz zarastaniu przez chwasty. Założenia projektu: 1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Leśnej. 2. Połączenie pieszych ciągów komunikacyjnych ulicy Wolborskiej i Podleśnej. Działania: 1. Zasięgnięcie opinii Komendanta Miejskiego Policji odnośnie bezpieczeństwa pieszych na ulicy Leśnej. 2. Zasięgnięcie opinii Komendanta Straży Miejskiej odnośnie bezpieczeństwa pieszych na ulicy Leśnej. 3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca realizacji projektu. 4. Wykonanie pomiarów długości i szerokość miejsca realizacji projektu. 5. Zasięgnięcie opinii nt. orientacyjnych kosztów realizacji projektu. Lokalizacja naszego projektu to osiedle „Leśna", a konkretnie południowa strona ulicy Leśnej, gdzie na całej długości jest wystarczająco dużo miejsca do realizacji takiej inwestycji. Potwierdzono ten fakt w wyniku analizy planu miasta w części dotyczącej miejsca realizacji projektu oraz podczas wizji lokalnej w terenie. Teren wymagany pod budowę w całości należy do pasa drogowego i jest własnością miasta. Szacunkowe koszty projektu to: Budowa chodnika z kostki betonowej z podbudową i obrzeżami maksymalnie 110 pln/m2 netto Przewidywana ilość: 400m * 1,5m = 600m2 Całkowity orientacyjny koszt budowy: 110pln * 600m2 = 66 000 pln netto, tj. 81180 pln brutto.
7 Projekt rejonowy Plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 11. Głównym założeniem projektu jest utworzenie miejsca odpoczynku oraz zabawy dla środowiska lokalnego. 1010 m2 terenu rekreacyjno - sportowego ma być podzielone na cztery części: I część sportowa (350 m2) - boisko do piłki koszykowej i piłki siatkowej; II cześć sportowa (ok. 267 m2) - boisko wielofunkcyjne wyłożone bezpieczną nawierzchnią syntetyczną (między innymi do gry w "Dwa ognie"); III część rekreacyjno - dydaktyczna (234 m2) - plac wyłożony kostką, kącik z „ślimakiem matematycznym do nauki tabliczki mnożenia", plansza do gry w szachy oraz miejsce do zabawy w "klasy i kolory" i „chłopka"; IV część - rekreacyjna ( 159 m2) - plac wyłożony nawierzchnią bezpieczną, sprzęt do rekreacji. Cały teren objęty projektem wyposażony zostanie w ławki. Będą one oddzielały poszczególnych części placu rekreacyjno - sportowego. 97 — 300 Piotrków Trybunalski, ulica Szmidta 3. Przeznaczony teren pod wykonanie projektu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Szkoła Podstawowa nr 11, tj.: 350 m2 - boisko do piłki siatkowej i piłki koszykowej oraz 660 m2 — plac rekreacyjny. Szacunkowe koszty: ok. 200 000 zł. (dokumentacja, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, ułożenie nawierzchni z kostki, wykonanie ogrodzenia, zakup ławek, koszy sprzętu rekreacyjnego, sprzętu do gry w kosza i siatkę, wykonanie pasów zieleni, zakup roślin.
8 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Gęsiej. Położenie powierzchni asfaltowej na ulicy Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Gęsiej. Ulica Wiatraczna w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Gęsiej; w tym na odcinku 150 metrów od ul. Wojska Polskiego jest już położony asfalt. ok. 200.000 zł
9 MIEJSCA PARKINGOWE KOBYŁECKIEGO Rozbudowa istniejącego wzdłuż ulicy Kobyłeckiego, pomiędzy ul. Belzacką i Słowackiego parkingu o 9 stanowisk. Działki obręb 13: 30/9. 35.000 zł
10 PARK „ŁÓDZKA" Organizacja skweru śródmiejskiego służącego rekreacji i wypoczynkowi okolicznym mieszkańcom osiedla Łódzka - Wysoka. Na skwerze drzewa różnych gatunków (docelowo można przewidzieć funkcję edukacyjną), kilkanaście ławek, plac zabaw dla dzieci, stoliki do gry w szachy. Można przewidzieć poszerzenie skweru w kierunku wschodnim w stosunku do propozycji. Działki obręb 13: 438/9,440/5, 440/11, 442/4. 200.000,00 zł
11 Projekt ogólnomiejski: Stworzenie sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez rozmieszczenie na terenie miasta automatycznych defibrylatorów. Urządzenia powinny być rozmieszczone w miejscach ogólnie dostępnych, w miejscach w których przebywa duża ilość ludzi. Przy każdym urządzeniu powinna być umieszczona instrukcja obsługi. W przypadku utraty przytomności świadkowie zdarzenia będą mogli użyć AED w celu sprawnego udzielenia pomocy. Urządzenie ma wgrane wskazówki do których świadek zdarzenia musi się zastosować. Rozmieszczenie AED powinno być bardzo dobrze oznaczone, wraz z drogowskazami wskazującymi odległość do defibrylatora, a adresy udostępnione służbom ratunkowym ze szczególnym uwzględnieniem dyspozytorów (medycznych, policyjnych, straży miejskiej, straży pożarnej) oraz operatorów numerów 112. 1. Urząd Miasta — Pasaż Rudowskiego (zewnętrzna elewacja) lub okolica Hali Targowej; 2. ul. Szkolna — okolica komendy policji; 3. Rynek Trybunalski; 4. Budynek Straży Miejskiej — ul. Słowackiego; 5. Okolice dworców; 6. Budynek ZUS; 7. Okolica DH Merkury/Focus (w galerii jest już AED); 8. Hala „Relax"; 9. Okolica marketu Kaufland; 10. Okolice „rynku" przy ulicy Wyzwolenia; 11. Budynek MOK al. 3-go Maja; 12. Okolicy „rynku" przy ul. F. Modrzewskiego; 13. Okolica giełdy samochodowej; 14. Okolice DH „Kwadrat"; 15. Okolica Amfiteatru miejskiego; 16. Okolica restauracji McDonald's. Oczywiście wszystkie te miejsca są tylko luźną propozycją i każdy pomysł należy przedyskutować. Z posiadanych przeze mnie informacji jeden AED ze wszystkimi składowymi kosztuje ok 7 000. Niektóre urządzenia w trakcie eksploatacji (przez kilka lat) są bezkosztowe. Niektóre firmy oferują bezpłatne szkolenia z obsługi defibrylatora.
12 " Projekt rejonowy, dotyczący odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni użytkowej przy blokach Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim." Założenia projektu nacechowane są naprawą okolicznej infrastruktury, podniesienie stanu estetyki terenu zieleni przy ul. Działkowa 3, 6, 8; Garbarska 31; Szmidta 11, 15; Szczególny nacisk nałożony będzie na odpowiednie zagospodarowanie powierzchni odpadów przy ul. Działkowej 3, 6. Powinno być około 6 pergoli. W planach jest infrastruktura zagospodarowania przestrzeni przy ul. Działkowej 6 (garaże). Drugim etapem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni zieleni wokół śmietnika, wyremontowanie pobliskiego placu zabaw, wraz z ogrodzeniem. Trzeci etap to wykonanie (jeśli tylko zostaną fundusze) miejsc postojowych dla mieszkańców okolicznych bloków. Obecny stan zagraża zdrowiu użytkowników jezdni drogi miejskiej. (Przykładem jest parking z ul. Szmidta 11) Problemem jest niekontrolowany i niebezpieczny sposób parkowania. ul. Działkowa 6 (162/33 w Obrębie 20) ul. Działkowa 8 (162/31 w Obrębie 20) ul. Garbarska 31(162/16 w Obrębie 20) ul. Szmidta 11 (164/1; 164/2 ) ul. Szmidta 15 (162/30; 162/3) 200.000
13 Modernizacja boisk do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Kostromska 50 (siedziba byłego Gimnazjum nr 5) Głównym założeniem projektu jest modernizacja boisk do gier zespołowych położonych przy SP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Kostromska 50 (siedziba byłego Gimnazjum nr 5). Istniejące już boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej mają zniszczoną i nierówną powierzchnię asfaltową, mocno zużytą na skutek eksploatacji nie tylko przez uczniów szkoły, ale i innych mieszkańców osiedla. Konieczna jest zatem wymiana nawierzchni z asfaltowej na syntetyczną poliuretanową oraz wyposażenie boisk w niezbędny sprzęt i akcesoria, np. siatki do bramek, siatki antywandalowe, piłkochwyty. Ponadto zainstalowane dotychczas bramki i słupki wymagają renowacji. Aby boiska w pełni byty bezpieczne i funkcjonalne, planujemy pokryć je następującą nawierzchnią: piłka siatkowa: trawa syntetyczna 90 zł/m2, piłka koszykowa: CONIPUR Sp 90 zł/m2, piłka ręczna: CONIPUR EPDM (13 mm — 160 zł/m2). Ze względów estetycznych wskazanym byłoby wykorzystanie nawierzchni kolorowej. Niezbędna jest również zmiana oświetlenia na ledowe oraz montaż ławek i koszy na śmieci. Tak zmodernizowane boiska w pełni zaspokoją potrzeby środowiska lokalnego. Realizacja projektu zapewni możliwość bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wszystkim mieszkańcom osiedla. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 (od ulicy Modrzewskiego) Boisko do piłki siatkowej - trawa syntetyczna, wymiary boiska 20,20 x 10,20 (206,04 x 90 zł = 18.500,00 zł) Boisko do piłki koszykowej — powierzchnia syntetyczna poliuretanowa CONIPUR Sp, wymiary boiska 28,15 x 16,15 (454,62 x 90 zł = 41.000,00 zł) Boisko do piłki ręcznej/nożnej — powierzchnia syntetyczna poliuretanowa CONIPUR EPDM o grubości 13 mm, wymiary boiska 40m x 20m (800 x 160 zł = 128.000,00 zł) Łączny koszt nawierzchni boisk: ok. 187.500,00 zł Frezowanie nawierzchni boisk, malowanie bramek, słupów do kosza, montaż siatek antywandalowych i siatek do bramek, ławek, koszy na śmieci, przebudowa oświetlenia boiska (halogeny ledowe), montaż siatek piłkochwytów. Koszt całego projektu ok. 200.000,00 zł.
14 Projekt rejonowy: „Pocałuj i jedź" — bezpieczna strefa pożegnań i powitań dla Dziecka i Rodzica Strefa „Pocałuj i jedź" miałaby być zbudowana wzdłuż ulicy Wysokiej, przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim. Budowa polegałaby na wydzieleniu specjalnego miejsca (szerokość terenu przed wejściem do szkoły jest wystarczająca), przeznaczonego na krótki postój samochodów oraz na zmodernizowaniu nawierzchni chodnika przed wejściem do szkoły i zamontowaniu dodatkowych stojaków na rowery. Strefa parkowani powinna mieć długość ok. 30 m, tak, aby bezkolizyjnie mogło zatrzymać się tam 5 — 6 pojazdów, co pozwoliłoby dzieciom i ich rodzicom na bezpieczne rozstanie lub powitanie. Strefa pełniłaby również funkcję miejsca krótkiego postoju dla autobusów przewożących dzieci na basen czy na wycieczki. W obecnej chwili autobus oczekujący na dzieci, zajmuje pas drogowy i powoduje utrudnienia w ruchu. Zgodnie z § 4 ust. 2 Uchwały Rady Miasta nasza propozycja wpisuje się w sprawy z zakresu zarówno naprawy infrastruktury i podniesienia stanu estetycznego, zmiany organizacji ruchu, jak i, a właściwie przede wszystkim - bezpieczeństwa. Dodatkowym atutem jest to, nie generowałby w przyszłości wysokich kosztów utrzymania. IV Rejon Ul. Wysoka 28/38 — przed wejściem głównym do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 (przyszła Szkoła Podstawowa nr 3) w Piotrkowie Trybunalskim Szacowany koszt — około 100.000 zł
15 Modernizacja istniejącego miejskiego placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 Piotrkowie Tryb. Plac zabaw przy ul. Rzecznej 3 jest miejscem wypoczynku dla osób i dzieci mieszkających w rejonie osiedla ul. Rzecznej, Woj. Polskiego, Twardosławickiej, Polnej, Oś. Jasnej oraz segmentów przy ul. Dębowej, Jarzębinowej, Czystej, Cedrowej i Liściastej. Plac istnieje od kilkunastu lat i w chwili obecnej wymaga modernizacji. Miejski Plac Zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Tryb. obręb 25 działka 228 200.000 zł
16 Projekt rejonowy — rejon I STREFA REKREACJI STREET WORKOUT PARK „WYZWOLENIE" Projekt jest kontynuacją projektu „Park sportowy Wyzwolenie" realizowanego w Budżecie Obywatelskim 2016 r. Jest to uzupełnienie powstałego w 2016 roku boiska wielofunkcyjnego wraz z zieloną aranżacją najbliższego otoczenia. STREFA REKREACJI STREET WORKOUT PARK "Wyzwolenie" to połączenie popularnych niegdyś ścieżek zdrowia oraz współczesnego street workoutu czyli wykorzystywania do ćwiczeń elementów zabudowy miejskiej. Zakłada instalację przyrządów do ćwiczeń fizycznych na obszarze 20x29 m na nawierzchni bezpiecznej typu EUROFLEX różnej grubości w zależności od pułapu wykonywanych ćwiczeń. Umieszczone przyrządy to: Street Workout Kombi czyli zestaw drążków, drabinek i poręczy gimnastycznych, zestaw płotków gimnastycznych, drążki do brzuszków oraz uchwyty podtrzymujące. Dopełnieniem wyposażenia obiektu są dwa stoły do ping-ponga oraz stolik szachowy z siedziskami (wmontowane na stałe), ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Projekt zakłada możliwość zagospodarowania najbliższego terenu poprzez posianie trawy, nasadzenie roślin ozdobnych i krzewów wkomponowanych w istniejące środowisko naturalne wokół obiektu. ul. Leonarda 12/14 97-300 Piotrków Trybunalski numer działki 34 o pow. 0,5096ha w obr. 20 1. Koszty ogólne (projekt)) 3 500,00 2. Przygotowanie podbudowy 27 220,00 3. Dostawa i montaż zabawek / mała architektura 80 609,52 J5201 Street Workout Kombi 2 (Primo Plus 2017) 1 35282,52 35 282,52 JPS12SM Zestaw płotków gimnastycznych senior metal 1 7231,68 7 231,68 JPS14M Belka do balansowania J+S metal 1 3693,60 3 693,60 J3704 Uchwyty podtrzymujące 1 6658,20 6 658,20 L01 Ławka z oparciem 5 947,07 4 735,37 Ku01 Kosz 2 839,07 1 678,15 G52410 Tablica informacyjna (bez słupa) 1 787,32 787,32 GS2430 Słupek drewniany 1 547,56 547,56 28001802 Euroflex sześcian z kotwą 400x400x400 szary 6 884,52 5 307,12 11111 Stół do ping ponga 2 4860,00 9 720,00 22222 Stolik do gry w szachy 1 4968,00 4 968,00 4. Dostawa i montaż nawierzchnia bezpieczna 51 215,75 420607 Euroflex 500x500x30, upadek 1,00m, 4szt, zielony 123,25 9222107 Euroflex SW 500x500x60+20, upadek 2,60m, 4szt, zielony 86,00 Cena łącznie z dostawą i montażem: netto 162 545,27 23% VAT 37 385,41 brutto 199 930,68
17 Biblioteka bliżej człowieka – stworzenie strefy rekreacji przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim. Zadanie „Biblioteka bliżej człowieka” oprócz kształtowania poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego, zwiększy infrastrukturę biblioteczną poprzez zakup książek, filmów i czytników książek elektronicznych. Dodatkowo aspekt rekreacyjny jakim jest zakup gier planszowych czy puzzli przyczyni się do integracji całych rodzin. Oprócz chęci rozwoju twórczego odbiorców zostaną przeprowadzone działania, które wypełnią kulturalną lukę w ofercie instytucji działających na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, aktywnie angażując mieszkańców do wspólnego spędzania czasu. Kluczową częścią projektu jest promowanie czytelnictwa od najmłodszych lat. W tym celu zostaną przygotowane tzw. startery, czyli zestawy książek i materiałów edukacyjnych dla najmłodszych czytelników. Każde dziecko do lat 5 zapisujące się do biblioteki otrzyma zestaw w specjalnie znakowanej torbie, na który składać się będzie książka, pierwsza karta czytelnika oraz zestaw materiałów edukacyjnych dla rodziców. Zestawy skierowane będą także do rodziców spodziewających się dzieci. Dodatkową atrakcją projektu będzie przeprowadzenie konkursu wśród czytelników, w którym nagrodzeni zostaną najbardziej aktywni z nich. Nagrodami będą laptop, tablet i czytnik książek elektronicznych. Ważnym elementem projektu jest ukazanie biblioteki jako miejsca rozwoju talentów; stworzenie przestrzeni do rozwoju potencjału intelektualnego; wskazywanie młodemu człowiekowi możliwości samorozwoju poprzez obcowanie z literaturą, kulturą, filmem. Dzięki realizacji projektu na terenie miasta pojawią się nowe usługi, zwiększające ofertę biblioteki. Zakupione czytniki, gry planszowe, filmy, szachy czy warcaby będzie można wypożyczać. Koncepcja zadania zakłada, iż poprzez realizację wpisanych w zadanie wydarzeń doprowadzi się do przełamania pewnych barier i otworzenia się odbiorców na chęć wspólnego spędzania czasu. Nastąpi podniesienie standardów biblioteki dzięki zwiększeniu oferty i zasobów. Takie rozwiązania spotkały się z zainteresowaniem użytkowników i funkcjonują w bibliotekach zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Wydarzenia wpisane w zadanie „Biblioteka bliżej człowieka” zostały tak pomyślane, aby dotrzeć do całych rodzin. Zaplanowanie działań wymagających od odbiorców włączenia się w tok wydarzeń (warsztaty, wspólne granie) uczyni z nich zdecydowanie bardziej świadomych uczestników życia kulturalnego. Realizacja zadania ma także na celu „zapisanie w pamięci” uczestników miejsca jakim jest biblioteka, prowadząc jednocześnie do aktywizacji kulturowej i dążności do korzystania z ofert miejsc kultury. Na realizację projektu składają się m.in.: 1. Zakup książek; 2. Zakup filmów; 3. Zakup gier planszowych; 4. Zakup klocków LEGO; 5. Zakup szachów i warcabów; 6. Zakup czytników książek elektronicznych; 7. Przeprowadzenie warsztatów drukarskich, kaligraficznych, ilustratorskich, papierniczych i komiksu. 8. Wyprawki czytelnicze dla piotrkowskich dzieci - tzw. startery, czyli zestawy książek i materiałów edukacyjnych dla dzieci do 5 roku życia zapisujących się do biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika, ul. Jerozolimska 29, Piotrków Trybunalski Nagrody dla czytelników (laptop, tablet, czytnik) – 10.000 zł Warsztaty papiernicze, drukarskie, ilustratorskie, kaligraficzne, komiksowe – 10.000 zł Zakup czytników do wypożyczania dla czytelników 20 sztuk – 10.000 zł Szachy plenerowe – 3.000 zł Gry, puzzle, szachy, warcaby, klocki LEGO – 20.000 zł Książki i filmy – 35.000 zł Karty biblioteczne – 4.350 zł Zestawy tonerów – 8.000 zł Teczki papierowe – 2.500 zł Torby płócienne – 3.000 zł Papier do wydruków – 2.000 zł Druk paszportów do zestawów startowych – 3.000 zł Łączny koszt zadania: 110.850 zł
18 Projekt rejonowy Plac zabaw przy ul. Czarnej Projekt zakłada montaż placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Skład zestawu: 1 Platforma sześciokątna 3 Platformy kwadratowe 1 Platforma trójkątna 1 Zjeżdżalnia głęboka 1 Zjeżdżalnia 104 1 Pomost tunelowy 1 Pomost drabinkowy 1 Wejście spiralne 1 Wejście łukowe 5 Zabezpieczeń z aplikacją 4 Wejściówki 9 Stopni 1 Rurka nad zjeżdżalnią Do tego montaż trzech ławek dla rodziców. Plac można zobaczyć pod adresem strony web: http://www.placezabaw.net.pl/pl/p/Platforma-9-Metal-PLUS/275 Działka położona przy ul. Czarnej. Numer działki 261/21 na http://mapy.geoportal.gov.p1/ Platforma 9 metal Plus — 48 000,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy) Huśtawka — 3000,00 zł (trzy tysiące) Ogrodzenie i ławki — 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy) Piaskownica — 3000,00 zł (trzy tysiące) Całość 69 000,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) Niniejszy kosztorys jest orientacyjny i został sporządzony w oparciu o dane pochodzące ze stron internetowych. W przypadku akceptacji projektu kosztorys ten powinien być uszczegółowiony i skorygowany, do wspólnej dyskusji na etapie późniejszym zostaje jakość i wygląd zaproponowanej infrastruktury.
19 SKWER DZIKICH RÓŻ na 800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego (projekt rejonowy) Projekt zakłada stworzenie miejsca do rekreacji i infrastruktury w tym zakresie oraz podniesienia stanu estetycznego na działce 162/33 w obrębie 2 poprzez zorganizowanie przyjaznej przestrzeni i zaadoptowanie wolnego terenu między placem zabaw (przynależnym do Szkoły Podstawowej Nr 11) a ulicą Działkową (włącznie ze znajdującym się w przestrzeni śmietnikiem) tj. zagospodarowanie miejsca dotąd nieprzyjaznego mieszkańcom osiedla Wyzwolenia, częściowo miejsca kojarzonego z brudem i smrodem oraz zaniedbaniem, wpływającego również na wzrost zdenerwowania wszystkich uczestników tj. zarówno mieszkańców jak i osób odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w tym miejscu. 1. W pierwszej kolejności należy rozbudować śmietnik z użyciem dotychczasowej technologii do wymiarów 5m szer./ I 5m długi (pomieszczenie rozbudować wzdłuż ogrodzenia boiska szkolnego w kierunku placu zabaw). Śmietnik będzie stanowiło jedno pomieszczenie, natomiast zostaną umieszczone drugie drzwi od strony garaży do dyspozycji administracji na wypadek konieczności dokonania porządków wokół śmietnika (z powodu umieszczenia w nieodpowiednim terminie i obok śmietnika przedmiotów gabarytowych przez mieszkańców). Drzwi te będą dostępne tylko dla administracji tak by zminimalizować ryzyko zaśmiecania terenu zielonego. 2. W następnej kolejności obok dotychczas usytuowanych chodników należy położyć dodatkowe chodniki tworząc przyjazną przestrzeń do spacerowania i spędzania czasu oraz umożliwiając jednocześnie swobodne korzystanie z przestrzeni śmietnika oraz unikając tym samy sytuacji powodujących zaśmiecanie terenu obok przez śmieci gabarytowe. 3. Dokonanie nasadzeń krzewów dzikiej róży (wokół całej działki w dwóch rzędach w odległości lm między sadzonkami tj.— wzdłuż siatki boiska szkolnego, wzdłuż ogrodzenia placu zabaw, wzdłuż działki od strony garaży raz od strony ul. Działkowej z wyłączeniem miejsc wejścia na chodniki skweru, oraz dookoła śmietnika z wyłączeniem miejsc wejścia do śmietników), 8 drzewek niskopiennych na terenie trawnika (zabezpieczonych od dołu ochronką przed zniszczeniami na skutek koszenia traw) i bluszczu pnącego (zastosowanego do rozrostu na ściankach śmietnika co pozwoli na pewnego rodzaju ukrycie śmietnika), uzupełnienie trawników (na której będzie można rozłożyć koc i odpocząć). Zastosowanie dzikich róż zmniejszy ryzyko kradzieży oraz niszczenia krzaków z uwagi na ich klujące właściwości. Da jednocześnie dużo pozytywnych wrażeń wizyjnych oraz zapachowych podczas kwitnienia. Krzaki te są dość wytrzymałe i jako dzikie nie wymagają nadmiaru pielęgnacji po ich zaadaptowaniu w przestrzeni. Drzewka niskopienne stworzą atmosferę miłej i przyjaznej dla oka przestrzeni. Bluszcze jako rośliny pnące dość szybko zasłonią nieprzyjazną przestrzeń śmietnika który dodatkowo będzie oddzielony dwoma rzędami róż. Stworzy się wrażenie naturalnego wzniesienia. 4. W miejscach do tego wyznaczonych ustawić 4 ławeczki oraz 1 okolicznościowy stół z napisem: „Skwer dzikich róż na 800 lat Piotrkowa Trybunalskiego." 5. w okolicy ławek i stołów umieścimy dwa małe kosze na śmieci. 6. Wykonanie tablicy informacyjnej z napisem „Skwer dzikich róż na 800 lat Piotrkowa Trybunalskiego stworzony, ramach projektu z 2017 roku do budżetu obywatelskiego na 2018 r" oraz tablicy z regulaminem korzystania ze skweru oraz usytuowanie ich w miejscu widocznym. Przestrzeń pomiędzy garażami mieszczącymi się przy ul. Działkowej 6 a terenem boiska Szkoły Podstawowej Nr 11, usytuowane w przestrzeni pomiędzy placem zabaw a ul.Działkową — działka 162/33. 1. Rozbudowa śmietnika — 30000zł 2. Rozbudowa chodników — 4000zł 3. Zakup dzikich róż tj. 300 krzaków x 10zł = 3000zł 4. Zakup drzewek niskopiennych tj. 8 szt. x 55zł = 500zł 5. Zakup sadzonek bluszczu tj.100szt x 10zł = 1000zł 6. Prace ogrodnicze (w tym obsadzenie roślin, uzupełnienie trawników, geowłóknina, siatka na drzewka, itp) - 1 5000zł 7. Koszt zestawu 4 ławek, 1 okolicznościowego stołu — 10000zł 8. Koszt 2 małych śmietników — 2x500zł - 1000zł 8. Koszt tablic informacyjnych i regulaminu - 1500zł Szacowany koszt wszystkich wydatków: 66000zł
20 Ciąg pieszo - rowerowy przy ulicy Juliusza Słowackiego Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Juliusza Słowackiego od ulicy Dworskiej do ulicy Zawodzie. Po rozpatrzeniu i zaakceptowaniu wnioskowanego projektu proszę o wzięcie pod uwagę możliwości przeciągnięcia ciągu pieszo - rowerowego od ulicy Zawodzie do trasy szybkiego ruchu - Warszawa - Katowice w ramach szacowanych kosztów. Pragnę nadmienić , iż w ubiegłym roku w ramach edycji budżetu obywatelskiego 2017 nasz projekt ciągu pieszorowerowego został zaakceptowany i przeszedł dalej . Jednak ilość zdobytych głosów nie dala nam wygranej. W obecnej sytuacji nowy podział projektów na rejonowy i ogólnomiejski zwiększa nasze szanse na zwycięstwo. Naszymi konkurentami nie będą rejony, które mają nad nami przewagę liczebną mieszkańców. Po jednej stronie ulicy Juliusza Słowackiego od numeru 224 za ulicą Dworską do ulicy Zawodzie. 200.000,00 PLN
21 Ściana wspinaczkowa — wewnętrzny, w pełni profesjonalny obiekt do wspinaczki rekreacyjnej i sportowej w Piotrkowie Trybunalskim (projekt ogólnomiejski) Wewnętrzna ściana wspinaczkowa ma być profesjonalnym i nowoczesnym obiektem sportowo-rekreacyjnym, zlokalizowanym w hali sportowej OSiR przy ul. Belzackiej 108/110. Jej wewnętrzna lokalizacja pozwoli dzieciom (od 5 roku życia), młodzieży jak i dorosłym na całosezonowe uprawianie tej atrakcyjnej i widowiskowej dyscypliny sportu, niezależnie od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. Wspinaczka, która od tego roku jest dyscypliną olimpijską, mogła by być trenowana w ramach sekcji sportowych, jak i indywidualnie. Będą mogły być na niej przeprowadzane zawody sportowe w różnych kategoriach wiekowych. Ściana wspinaczkowa byłaby zlokalizowana na ścianie południowej (ok. 30m długości x około 9m wysokości) i na części ściany wschodniej (wykorzystanie narożnika) hali sportowej przy ul. Belzackiej 108/110. Atrakcyjność ukształtowania powierzchni ściany i możliwość wspinaczki dla nawet kilkunastu osób jednocześnie będzie wyróżniało ten obiekt w regionie. Będzie ona wyposażona w niezbędny do wspinaczki osprzęt (liny, uprzęże, materace, karabinki etc.), zapewniający bezpieczne uprawianie tego sportu pod nadzorem instruktora/operatora. Instruktorzy będą przeszkoleni przez producenta ściany wspinaczkowej. Hala Sportowa OSiR, ul. Belzacka 108/110, 97-300 Piotrków Trybunalski; lokalizacja na ścianie wewnętrznej południowej (od strony kortów tenisowych) i części ściany wschodniej (od strony basenu miejskiego). 400.000 złotych
22 PROJEKT REJONOWY Naprawa ciągu pieszego po wschodniej stronie ul. Iwaszkiewicza (od bl. ul. przy Kostromskiej 72 do przychodni przy ul. Dmowskiego 47) Projekt obejmuje naprawę ciągu pieszego po wschodniej stronie ul. Iwaszkiewicza, od bl. przy ul. Kostromskiej 72 do wylotu tej ulicy przy przychodni na ul. Dmowskiego 47. W ramach naprawy konieczne jest wykonanie nawierzchni chodnika poprzez ułożenie na całej jego powierzchni nowej warstwy np. z kostki brukowej podsypanej piachem. Oczywistym jest, że przy realizacji projektu należy wziąć pod uwagę wymianę krawężników, poprawienie (podniesienie) studzienek znajdujących się w linii chodnika. Mile widziane byłoby także zadbanie o pas zieleni oddzielający chodnik od ulicy. Chodnik wskazany w przedmiotowym projekcie usytuowany jest na dziatkach o nr ewid.30-6/13, 30-6/15, 30-6/43, zlokalizowanych w pasie drogowym ul. J. Iwaszkiewicza, które mają użytek „dr" Wymienione działki są własnością miasta i gminy Piotrków Trybunalski i nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Do roku 2016 teren ten był w posiadaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbórka". Chodnik łączy ul. Dmowskiego z dojazdem do Kostromskiej. Na wysokości bl.72 kończy się nałożona wcześniej (3lata temu) kostka. Od tego miejsca, wzdłuż ul. Iwaszkiewicza do wylotu w ul. Dmowskiego chodnik wymaga natychmiastowej naprawy czy wręcz gruntownego remontu. Z opinii specjalistów do projektu nr 36 Budżetu Obywatelskiego 2017, dotyczącego tożsamej sprawy, wynika: 1. Całkowita powierzchnia chodnika do planowanego remontu wynosi ok. 355 m2. 2. Realizacja zadania wymaga sporządzenia stosownej dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej oraz zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu. 3. Szacowany koszt zadania : 355 m2 x 200zł/m2 = 71 000,00 zł (brutto) Projekt powinien zawierać nawiezienie ziemi i nasadzenia na pasach zieleni dzielących chodnik od jezdni.
23 Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj — etap I. Zakres projektu obejmuje budowę ścieżki rowerowej od strony południowo- wschodniej wraz z wyposażeniem w małą architekturę. Ponadto, w ramach projektu planuje się rozbudowę parkingu na końcu ulicy Wierzeje poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Elementy projektu to: Budowa odcinka ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Miast Partnerskich od ronda z ulicą Wierzeje. Wytyczenie ciągu rowerowego oraz odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome, wzdłuż ulicy Wierzeje do terenów zielonych południowo-wschodniego brzegu Zbiornika Bugaj. Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż wschodniego brzegu Zbiornika Bugaj do ul. Rusałki. Wykonanie elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze oraz dwa punkty odpoczynku na trasie wyposażonych w zadaszone wiaty wraz z stolikami, ławkami, koszami, stojakami na rowery. Oznakowanie pionowe i poziome całości inwestycji. Rozbudowa parkingu na końcu ulicy Wierzeje poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Obręb 0019 Działka nr 14/21, 16/6, 23/20, 3/42 Obręb 0018 działki nr 3/27, 3/87, 3/89, 3/90, 3/35, 3/36, 3/31, 114/3, 114/5, 114/6, 114/17, 114/18, 114/19, wzdłuż projektowanej drogi 17 KL po działkach 106/8, 106/10, 106/14. Dopuszcza się modyfikację przebiegu ścieżki w zależności od dostępności terenu. Budowa odcinka ścieżki rowerowej o długości ok. 770 m - szacowany koszt 296.250,00 zł. Wykonanie elementów małej architektury - 15.000,00 zł. Oznakowanie pionowe i poziome całości inwestycji - 15.000,00 zł. Rozbudowa parkingu na końcu ulicy Wierzeje poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych. - 50.000,00 zł. Projekt - 20.000,00 zł. Razem: 396.250,00 zł
24 Budowa parkingu przy Parafii pw. św. Alberta oraz utwardzenie części ulicy Rusałki. Zakres projektu obejmuje uporządkowanie i utwardzenie ulicy Rusałki oraz wyznaczenie miejsc parkingowych. Utwardzenie ulicy Rusałki na odcinku od ulicy Jeziornej do Żeglarskiej — ok. 2000 m2 Budowa miejsc parkingowych na powierzchni ok. 180 m2 Teren ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z Parafią pw. św. Alberta. Obręb 0018 Działka nr 168 Budowa miejsc parkingowych na powierzchni około 180 m2 - szacowany koszt 180 m2 x 300,00 zł = 54.000,00 zł. Utwardzenie drogi gruntowej na odcinku ulicy Rusałki od ulicy Jeziornej do ulicy Żeglarskiej na powierzchni około 2000 m2 - szacowany koszt 2000 m2 x 50,00 zł = 100.000,00 zł. Projekt - 20.000,00 zł Razem: 174.000,00 zł
25 Parkingi na osiedlu Wyzwolenia projekt rejonowy. Projekt zakłada utworzenie parkingu na ulicy Krasickiego do parkowania skośnego w pasie zieleni pomiędzy rosnącymi drzewami na ok. 30 miejsc postojowych i parkingu do parkowania prostopadłego na ok. 10 miejsc oraz parkingu na 5 miejsc postojowych do parkowania skośnego na działce znajdującej się w zachodnio-południowej stronie skrzyżowania ulic Piotra Skargi i Krasickiego (jeśli zostaną usunięte topole rosnące obecnie na tym terenie) . Parkingi wykonane z płyty betonowej ażurowej, krawężników i obrzeży betonowych ułożonych na utwardzonym tłuczniem podłożu i podsypce piaskowo-żwirowej. Projekt uwzględnia założenie dodatkowych znaków pionowych oraz montaż 4 koszy na śmieci. Wymiary planowanych miejsc postojowych to 2,8mx5m. Miejsca do parkowania skośnego na ulicy Krasickiego mogą zając kilka cm jezdni. Projekt utworzenia parkingu na osiedlu Wyzwolenia w pasie zieleni wzdłuż wschodniej części ulicy Krasickiego na odcinku od ulicy Garbarskiej do ulicy Piotra Skargi oraz parkingu do parkowania prostopadłego na ok. 10 miejsc postojowych na ulicy Krasickiego na działce oznaczonej nr 122/2 tj. na terenie pomiędzy budynkami Przedszkola nr 8 i Liceum Ogólnokształcącego nr 4 oraz parkingu na 5 miejsc postojowych do parkowania skośnego na działce przy skrzyżowaniu Piotra Skargi i Krasickiego. Na koszt projektu składają się: Wykonanie dokumentacji projektowej 50 000 zł Budowa 1 miejsca postojowego to koszt ok. 3000 zł. Projekt zakłada wykonanie łącznie ok. 45 miejsc postojowych. Łączny koszt budowy to ok. 135 000 zł Kosze na śmieci to wydatek ok. 4000 zł. Koszt postawienia jednego kosza to 1000 zł. Znaki drogowe ok. 2000 zł Koszt realizacji projektu 191 000 zł 9000 zł jako rezerwa. Łączny koszt projektu 200.000 zł.
26 DODATKOWE PASY JEZDNI DLA PRAWO I LEWOSKRĘTÓW UŻYTKOWNIKÓW PIOTRKOWSKICH ULIC Opis pomysłu ze względu na mało miejsca łączę z lokalizacją 1. Skrzyżowanie Kostromska-Modrzewskiego. Tutaj może nawet wystarczy namalować poziome pasy w kierunkach na wprost i w prawo, choć jest miejsce na dodatkowy pas w prawo obok szkoły. 2. Skrzyżowanie Kostromska-Słowackiego. Wydłużenie max. pasa dla prawoskrętów obok głównego wejścia do "Focusa" 3. Skrzyżowania dwupasmówki z Al. 3 Maja, Armii Krajowej i Kostromską. W tych punktach aż prosi się budowa pasów prawo i lewoskrętnych 4. Skrzyżowanie Armii Krajowej i Słowackiego nieodzowne w tym miejscu pasy dla prawoskrętów 5. Skrzyżowanie Wojska Polskiego z Wolborską w kierunku ul. Skłodowskiej - pas dla prawoskrętów 6. Skrzyżowanie Słowackiego z POW - pas dla prawoskrętów obok "Wieży" 7. Skrzyżowanie Słowackiego z Dąbrowskiego - tutaj dalej rubryka lokalizacja Konieczny pas dla jadących na wprost kosztem części chodnika i parkomatu. Pas obecny dla jadących na wprost przekształcić należy dla skręcających w lewo w ulicę Dąbrowskiego. Koszty poszczególnych nowobudowanych pasów i poziomych oznakowań w gestii projektantów
27 STOK NARCIARSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH ORAZ SANECZKARZY Popularny ostatnio temat "Wyciągamy dzieci z bramy" przypisany jest raczej na letnie dni, zaś mój pomysł dotyczy rekreacji zimowej. Otóż odcinek Alei 800-lecia od ulicy Słowackiego do Twardosławickiej, to około 5% naturalny spadek terenu w dolinie rzeczki Strawa w kierunku północnym. Można zatem wykorzystać ów teren na stok saneczkowy i narciarski dla poczatkujących adeptów narciarstwa. Długość stoku to około 200-250 metrów. Ziemią z wykopów, często wywożoną na wysypiska śmieci można obwałować boki stoku zabezpieczając je dodatkowo siatką plastykową oraz usypać wyżej punkt startu oraz przeciwstok na jego krańcu, pokrywając wcześniej koryto rzeczki płytami betonowymi. Gdyby nie wylot ulicy Modrzewskiego można byłoby przesunąć punkt startu o dalsze 100 m w kierunku ul. Słowackiego. Można to uczynić przenosząc stok na drugą stronę Alei, ale tutaj prawdopodobnie są plany na drugą nitkę obwodnicy. Można ten temat przemyśleć, przenosząc plan II nitki na prawą stronę Alei w kierunku północnym. Jak wcześniej wspomniałem lokalizacja to prawa lub lewa strona Alei 800-lecia od ul. Słowackiego do ul. Twardosławickiej. Koszty realizacji wyliczą projektanci, a szacunkowo mieszczą się w dolnych kwotach założonych w budżecie