budżet obywatelski 2018

 

 

Głosowanie 2019 - wyniki końcowe

 

 

1. Projekty ogólnomiejskie:

Projekty Liczba głosów:

2. Numer projektu: 2
Tytuł projektu: Działkowy Relaks – budowa placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Brzeźnickiej.

Opis: Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej dla dorosłych łącznie z ogrodzeniem zewnętrznym, oświetleniem kompleksu i powierzchnią z tworzywa sztucznego w różnych kolorach. Siłownia składałaby się z profesjonalnych urządzeń hydraulicznych, zestawu crossfit oraz przynajmniej jednego urządzenia do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia przeznaczona pod realizację przedmiotowego projektu wynosi około 500 m2.

Koszt projektu: Szacowany koszt całości projektu to około 380 000,00 PLN

369 (7.77%)

4. Numer projektu: 10
Tytuł projektu: Profesjonalna wewnętrzna ścianka wspinaczkowa, dostępna dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ZSP nr 2 - projekt ogólnomiejski

Opis: Profesjonalna wewnętrzna ścianka wspinaczkowa będzie obiektem całorocznym zlokalizowanym w "małej" sali gimnastycznej (na dłuższej ścianie tej sali o wymiarach ok. 5,5m x 18m) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim. Będzie ona wyposażona w kompletny, niezbędny do wspinaczki osprzęt (liny, uprzęże, karabińczyki, materace zabezpieczające podłogę w trakcie wspinaczki i ściankę, gdy nie będzie użytkowana itd.). Jednocześnie będzie mogło się wspinać kilka osób. Będzie ona dostępna nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miasta/ beneficjentom w wyznaczonych przez ZSP nr 2 godzinach i dniach tygodnia pod opieką przeszkolonych operatorów/instruktorów, jak i w ramach sekcji sportowych klubu sportowego, który w tym celu zostanie założony, a który utworzą osoby m.in. z kręgu wspinaczki sportowej z Piotrkowa Tryb. i okolic jak i osoby zainteresowane powstaniem tej ścianki. Aby powstała ścianka niezbędne jest zbudowanie przez wykonawcę projektu odpowiedniej konstrukcji (odsuniętej około 10-15cm od ściany sali sportowej), do której przykręcone zostaną uchwyty, po których będzie można się wspinać.

Koszt projektu: 400.000,- zł

638 (13.44%)

1. Numer projektu: 15
Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II. Projekt ogólnomiejski.

Opis: Zakres projektu obejmuje budowę ścieżki rowerowej od strony południowo-wschodniej wraz z wyposażeniem w małą architekturę. Elementy projektu to: Budowa II etapu odcinka ścieżki rowerowej łączącej projektowaną ścieżkę rowerową w ramach I etapu z II etapem. Wytyczenie ciągu rowerowego oraz odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome wzdłuż południowo-wschodniego brzegu Zbiornika Bugaj. Wykonanie elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze oraz dwa punkty odpoczynku na trasie wyposażonych w zadaszone wiaty wraz z stolikami, ławkami, koszami, stojakami na rowery. Ponadto punktowe oświetlenie całości planowanej do realizacji inwestycji w ramach I i II etapu projektu.

Koszt projektu: Budowa odcinka ścieżki rowerowej o długości ok. 300 m - szacowany koszt 200.000,00 zł, Wykonanie elementów małej architektury - 15.000,00 zł,. Oznakowanie pionowe i poziome całości inwestycji - 10.000,00 zł. Oświetlenie solarne punktowe w ścieżce rowerowej wzdłuż projektowanej ścieżki w ramach I i II etapu. - 145.000,00 zł. Projekt - 30.000,00 zł.Razem: 400.000,00 zł

1184 (24.95%)

3. Numer projektu: 3
Tytuł projektu: Projekt ogólnomiejski Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim

Opis: Inwestycja w infrastrukturę sportowo- rekreacyjną użyteczności publicznej będącą własnością Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, polegająca na modernizacji bieżni

Koszt projektu: Szacunkowy koszt budowy bieżni lekkoatletycznej, rozbiegu i zeskoku do skoku w dal, utwardzenie terenu pomiędzy bieżną a boiskiem, wykonaniu odwodnienia bieżni wraz z niezbędną dokumentacją wykonaną przez Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim szacowany jest na 330 000 złotych. Budowa boiska do gier plażowych wraz z niezbędną infrastrukturą i dokumentacją pr oj ektową szacowana jest na 60 000 złotych. Budowa wejść i ścieżek doprowadzających do kompleksu - 10 000 złotych. Całościowy koszt budowy kompleksu lekkoatletyczno - sportowego przewidywany jest na 400 000 złotych.

2555 (53.83%)

Łączna liczba głosów: 4746

Maksymalna liczba mieszkańców: 71296

2. Projekty rejonowe:

Projekty Liczba głosów:

5. Numer projektu: 14
Tytuł projektu: Dostosowanie Parku Sportowego „Wyzwolenie" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej. Projekt lokalny.

Opis: Projekt zakłada dostosowanie istniejącego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych z jednoczesnym podniesieniem bezpieczeństwa. W ramach projektu zakłada się modernizację ogrodzenia Parku Sportowego „Wyzwolenie" od strony wschodniej na długości 73 metrów. Obecne ogrodzenie jest zniszczone, popękane, miejscami zdekompletowane, niektóre łączniki i częściowo fundament są ruchome. Brak furtki wejściowej uniemożliwia korzystanie z obiektu przez osoby na wózkach inwalidzkich. Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z dwoma furtkami i bramą wjazdową uporządkuje ruch na terenie obiektu, zapewni bezpieczeństwo użytkownikom i umożliwi osobom niepełnosprawnym komfortowe dostanie się na jego obszar. Projekt zakłada również położenie kostki brukowej na części terenu (ok. 460 m2) umożliwiając tym samym dojazd osób na wózkach inwalidzkich do istniejącego boiska i pozostałych przyrządów. Zainstalowana zostanie karuzela integracyjna pozwalająca na jednoczesne korzystanie z niej przez osoby pełnosprawne i na wózkach inwalidzkich. Wokół karuzeli położona będzie strefa powierzchni bezpiecznej. Uzupełnieniem projektu jest naklejenie plansz do gier z masy termoplastycznej prefabrykowanej na położonej nawierzchni oraz montaż stojaków na rowery.

Koszt projektu: 1. Koszty ogólne (projekt) — 4000 zł 2. Wymiana i modernizacja ogrodzenia — 25000 zł 3. Karuzela integracyjna Yugo wraz transportem i montażem — 68000 zł 4. Powierzchnia bezpieczna — 11400 zł 5. Ułożenie kostki brukowej — 73500 zł 6. Naklejki gry z masy termoplastycznej 3 szt. — 9000 zł 7. Stojak na rowery 10 miejsc ocynkowany — 860 zł 8. Ławka z oparciem 5 szt. — 4600 zł 9. Kosz 2 szt. — 1600 zł 10. Tablica informacyjna ze slupem — 1200 zł Kwota łączna: 199 160 zł

248 (6.18%)

7. Numer projektu: 1
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu przy ulicy Łódzkiej 48 Projekt lokalny

Opis: Projekt jest kontynuacją projektu budżetu obywatelskiego z roku 2016 (realizacja w 2017) Wykonanie chodnika przez działkę 439, 440/8 tj. od pasa jezdni - narożnik bloku Łódzka 48 (działka 438/18) aż do aktualnego oznakowanego przejścia przez jezdnię - szczyt bloku Łódzka 33a Dotyczy zagospodarowania przyległego terenu zielonego oraz parkingu.

Koszt projektu: Szacowane koszty projekty to 300tys złoty wraz z uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektu

267 (6.66%)

1. Numer projektu: 13
Tytuł projektu: Rewitalizacja kompleksu boisk „Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim.

Opis: Kompleks boisk Orlik został oddany do użytku w 2012 r. Od tego czasu służy nie tylko uczniom szkoły, ale też mieszkańcom osiedla i miasta. Codzienne eksploatowanie doprowadza do naturalnego zużycia obiektu. Rokrocznie Szkoła Podstawowa nr 3, która jest zarządcą obiektu, przeprowadza bieżące remonty i naprawy. Ponadto na bieżąco naprawiane są drobne usterki. Jednak tego typu działania są w stanie przynieść efekt na krótko. Rewitalizacja „obiektu - przy najmniej częściowa, polegająca na wymianie nawierzchni boisk oraz naprawie ogrodzenia, bram i furtek, a także wymiana piłkochwytów, spowodowałaby podniesienie standardu obiektu oraz bezsprzecznie wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa.

Koszt projektu: 200.000,00 zł

370 (9.23%)

3. Numer projektu: 4
Tytuł projektu: Tu bije serce osiedla — wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019" Projekt lokalny

Opis: Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju miasta i dla dobrej jakoœci życia oraz umożliwienie mieszkańcom pełnego uczestnictwa w życiu wspólnoty to podstawowe cele statutowe Miasta Piotrków Trybunalski. Cele te sš realizowane między innymi z pomocš jednostek oœwiatowych — takich jak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Projekt zakłada utworzenie boiska do siatkówki plażowej (o wymiarach 16x8 m, czyli 2 połowy 8x8 m) wraz z niezbędnym doposażeniem — takim jak minitrybuny, 2 piłkochwyty, 4 ławeczki i 2 kosze na œmieci, oraz wymianę nawierzchni parkingu przylegajšcego do płyty planowanego boiska, budowę 10-elementowej siłowni zewnętrznej, przeznaczonej również dla osób niepełnosprawnych oraz stworzenie placu zabaw dla dzieci z miniœciankš do wspinaczki. Niezbędne będzie również wyrównanie terenu wokół boiska i kosmetyka drzewostanu. Projekt jest komplementarny z założeniami wniosku złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego przez Radę Osiedla "Południe" w 2016 r. dotyczšcego utworzenie boiska wielofunkcyjnego z siłowniš zewnętrznš przy ZSP nr 2 - „PIOMA 2017". Projekt uzyskał akceptację i zwyciężył w głosowaniu mieszkańców miasta, co wskazuje na zapotrzebowanie na tego rodzaju obiekt w tej częœci miasta. W zwišzku z tym przy szkole powstanie nowy kompleks rekreacyjno-sportowy, który posłuży wszystkim mieszkańcom Osiedla „Południe" oraz uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Będzie to idealnym dopełnieniem infrastruktury sportowej osiedla.

Koszt projektu: W ramach projektu powstanš: -- boisko do siatkówki plażowej (w tym: słupki z siatkš i liniami boiska, krawężniki ogumowane, minitrybuny, 4 piłkochwyty, 4 ławeczki, 4 kosze na œmieci) — ok 50 000 zł, -- nowa nawierzchnia parkingu przylegajšcego do Myty planowanego boiska — ok 20 000 zł, — dziesięcioelementowa siłownia zewnętrzna z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych — ok 45 000 zł, wieloelementowy plac zabaw z miniœciankš do wspinaczki — ok 30 000 zł, -- wyrównanie terenu wokół boiska stworzenie trawnika, nasadzenie iglaków i kosmetyka drzewostanu — ok 30 000 zł. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na ok 175 000 zł.

420 (10.47%)

4. Numer projektu: 7
Tytuł projektu: „Szczekanica Central - Park" — modernizacja placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Opis: Projekt zakłada stworzenie miejsca do rekreacji i integracji dla mieszkańców Osiedla Szczekanica, którego w tej dzielnicy brakuje. Przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się plac zabaw wymagający modernizacji. Obecnie na terenie znajdują się niezbyt estetyczne urządzenia zabawowe w stanie technicznym mogącym stwarzać zagrożenie zdrowia i życia korzystającymz placu zabaw osobom. Na placu zabaw brak jest ławek oraz koszy na śmieci. Plac wymaga też ułożenia nowej nawierzchni sztucznej. Dzięki modernizacji placu zabaw będzie on mógł stać się miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny. Plac zabaw poprawi estetykę Osiedla Szczekanica i bezpieczeństwo bawiących się dzieci, a także będzie pełnił rolę centrum Osiedla. Stworzenie dużego i nowoczesnego placu zabaw będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą wkomponuje się do warunków otoczenia. Taki plac zabaw będzie jedynym tego typu elementem w najbliższej okolicy. Zaprojektowany plac zabaw będzie bezpieczny, atrakcyjny, wszechstronnie rozwijający dzieci oraz ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Osiedla. Budowa i urządzenie placu zabaw przyczyni się również do większej integracji lokalnego środowiska. W ramach projektu przewiduje się wykonanie nowego zagospodarowania placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia. Koncepcja zagospodarowania zakłada wykonanie oddzielonych od siebie fragmentów placu zabaw z uwzględnieniem grup wiekowych: a) plac zabaw dla dzieci najmłodszych z piaskownicą, huśtawkami, zestawem zabawowym ze zjeżdżalnią, grą interaktywną i tablicą do rysowania; b) plac zabaw dla dzieci starszych z urządzeniem zabawowym typu przeplotnia; c) ścieżka zdrowia oraz urządzenia fitness - plenerowa siłownia d) strefa relaksu W projekcie planuje się wykonanie nawierzchni: a) amortyzującej upadki wylewane na miejscu wykonania - w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych; jej grubość jest uzależniona od WSU (wysokości swobodnego upadku) odpowiednio dla danego urządzenia zabawowego; b) nawierzchnia żwirowa wokół urządzeń fitness (plenerowej siłowni); c) utwardzenie nawierzchni boiska do koszykówki; Teren placu zabaw wymaga również zagospodarowania terenów zielonych poprzez nasadzenia krzewów i drzew oraz prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni. Proponowane rozwiązania projektowe pozwolą dostosować obiekt również do potrzeb komunikacji i dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zestawienie projektowanych urządzeń i wyposażenia: a) plac zabaw dla dzieci najmłodszych: System Aktiv Zestaw 17 DUŻA FORTECA Wieża 900 xl, wieża 500 x3, dach czterospadowy xl, trap 500 x2, zjeżdżalnia 900 xl, belka balans z osłonami xl, most linowy xl, bariera kółko-krzyżyk xl, panel edukacyjny xl, bariera szczeblowa x5, flaga xl Wymiar zestawu: 6,62m x 4,19m (dł. x szer.) Bezpieczna strefa użytkowania: 10,12m x 7,19m cena zestawu z kotwami: 11.999,- zł System Aktiv Zestaw 40 SKLEPIK Z TABLICAMI EDUKACYJNYMI Wymiar zestawu: 1,63m x 0,86m (dł. x szer.) Bezpieczna strefa użytkowania: 4,63m x 3,86m cena zestawu z kotwami: 2.299,- z System Aktiv Zestaw 45 HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA - SIEDZISKA TYPU "DESKA" + "KOSZYK" Wymiar zestawu: 4,7m x 1,79m x 2,2m (dł. x szer. x wys.) Bezpieczna strefa użytkowania: 4,7m x 7m cena zestawu z kotwami: 2.999,- zł System Aktiv Zestaw 43 Piaskownica cena zestawu bez kotew: 1.989,- zł System Aktiv Zestaw 36 MOST LINOWY Wymiar zestawu: 3,70m x 0,86m (dł. x szer.) Bezpieczna strefa użytkowania: 6,70m x 3,86m cena promocyjna zestawu z kotwami: 3.399,- zł b) plac zabaw dla dzieci starszych System Aktiv Zestaw 34 KRATOWNICE Z DRABINĄ POZIOMĄ I ŚCIANKĄ DO WSPINACZKI Wymiar zestawu: 8,48m x 3,01m (dł. x szer.) Bezpieczna strefa użytkowania: 11,48m x 6,01m cena promocyjna zestawu z kotwami: 9.999,- zł Urządzenie Street Workout ARIZONA Wymiar zestawu: 572cm x 520cm x 345cm (dł. x szer. x wys.) Bezpieczna strefa użytkowania: 917cm x 867cm cena zestawu bez kotew: 16.599,- zł c) ścieżka zdrowia oraz urządzenia fitness AKTIV - SPORT R08 rower ręce nogi Urządzenie podwójne dla niepełnosprawnych cena zestawu z kotwami: 8.100,- zł AKTIV - SPORT D04 + Dll BIEGACZ I ORBITREK cena zestawu z kotwami: 7.638,- zł AKTIV - SPORT Pro B21 SZACHOWNICA cena promocyjna zestawu z kotwami: 3.554,- zł d) strefa relaksu AKTIV - SPORT Pro B12 MASAŻER cena promocyjna zestawu z kotwami: 3.653,- zł System Aktiv Zestaw 44 ALTANA OGRODOWA Wymiar zestawu: 2,8m x 2,3m x 2,5m (dł. x szer. x wys.) cena zestawu z kotwami: 5.299,- zł System Aktiv Zestaw 70 ŁAWKA Z OPARCIEM (METALOWA) cena zestawu z kotwami: 959,- zł X 4 sztuki = 3.836, System Aktiv Zestaw 72 KOSZ NA ŚMIECI cena zestawu bez kotew: 400,- zł X 5 sztuk = 2.000 System Aktiv Zestaw 71 Regulamin Wymiary tablicy: 500mm x 700mm cena zestawu z kotwami: 699,- zł Metalowy stojak na 5 rowerów- 620 zł

Koszt projektu: Koszt urządzeń i wyposażenia (koszty jednostkowe opisane w pkt. 3) — łącznie 84.682,00 zł Wykonanie nawierzchni pod urządzenia zabawowe i urządzenia fitness — 70.000,00 zł Utwardzenie nawierzchni boiska do koszykówki — 30.000,00 zł Sporządzenie dokumentacji projektowej „Szczekanica Central — Park" — 6.000,00 zł Zagospodarowanie terenów zielonych 9.000,00 zł Łączny koszt projektu: 199.682,00z1

477 (11.9%)

6. Numer projektu: 6
Tytuł projektu: Projekt lokalny Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 11.

Opis: Głównym założeniem projektu jest utworzenie miejsca sportu i rekreacji dla środowiska lokalnego — boiska sportowego. Teren objęty projektem wyposażony zostanie w elementy bieżni i ławki.

Koszt projektu: Szacunkowe koszty: ok. 200 000 złotych (dokumentacja, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie nawierzchni oraz elementów dodatkowych)

678 (16.91%)

2. Numer projektu: 8
Tytuł projektu: SIŁOWNIA PLENEROWA Z ELEMENTAMI PLACU ZABAW — PROJEKT LOKALNY przy Szkole Podstawowej nr 2

Opis: Celem projektu jest integracja społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabawę. Projekt przewiduje utworzenie miejsca do wykonywania ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu z użyciem specjalnie przystosowanych do tego narzędzi sportowo-rehabilitacyjnych takich jak: drabinka, podciągacz, wypychacz, chodzik, steper, wioślarz, narciarz, biegacz, orbitrek, ławeczki, poręcze itp. W ramach projektu przewiduje się również montaż obok siłowni kilku elementów placu zabaw takich jak: karuzela, kiwak, huśtawki, sprężynowce, gra w klasy, gąsiennica. Teren, na którym powstanie projekt będzie przygotowany poprzez wykonanie nawierzchni amortyzującej z poliuretanu lub innej.

Koszt projektu: Koszt projektu 200 000,- zł.

1550 (38.65%)

Łączna liczba głosów: 4010

Maksymalna liczba mieszkańców: 71296

 

 

 

 

 

 

 


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

x